Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Beauty salon I for you

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty salon I for you en de cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
a) De schoonheidsspecialiste van Beauty salon I for you zal de behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b) De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
c) De schoonheidsspecialiste van Beauty salon I for you is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
d) De schoonheidsspecialiste van Beauty salon I for you zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken
a) De cliënt kan de gemaakte afspraak bij Beauty salon I for you kosteloos tot 24 uur van te voren annuleren.
b) Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty salon I for you 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
c) Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
d) Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
e) Beauty salon I for you moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
f) Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3a tot en met 3e te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy
a) De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
b) De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in het klantenbestand.
c) De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
d) Beauty salon I for you zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Geheimhouding
a) De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
b) Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
c) De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Betaling
a) Beauty salon I for you vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
b) De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
c) Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
d) De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling(en) en eventuele aanschaf van producten direct contant of per pin te voldoen.

7. Aansprakelijkheid
a) Beauty salon I for you is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
b) Beauty salon I for you is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

8. Klachten
a) Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty salon I for you .
b) Beauty salon I for you zal binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
c) Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beauty salon I for you de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
d) Indien een klacht over de producten gegrond is zal Beauty salon I for you het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
e) Indien Beauty salon I for you en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. Garantie
a) Beauty salon I for you geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en producten.
b) Deze garantie vervalt indien:
I. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
II. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
III. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
IV. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
V. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
VI. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
VII. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
10. Beschadiging en/of diefstal
a) Beauty salon I for you heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
b) Beauty salon I for you meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Recht
a) Op elke overeenkomst tussen Beauty salon I for you en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
b) De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty salon I for you en zijn ook in de salon beschikbaar.
c) Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
d) Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.